+420 380 602 200 info@kvalitex.sk

Informácie o ochrane osobných údajov

Náš obchod, ktorého prevádzkovateľom a držiteľom ochrannej známky KVALITEX je právnická osoba Kvalitex Písek s.r.o. se sídlem Za Nádrařím 734, Budějovické Předměstí, 39701 Písek, zapsaná v obchodnom rejstriku, vedeného v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 24636 (ďalej len „Obchod“), v rámci všetkých oblastí svojej činnosti postupuje v súlade s Nariadením (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“)

Aby ste mohli využívať služby nášho Obchodu, musíme spracovávať niektoré Vaše osobné údaje. Podľa Nariadenia sme tzv. správcom, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov fyzických osôb , ktoré využívajú služby nášho Obchodu v rámci predmetu nášho podnikania. Tieto údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi  a morálkou . Spracovávanie sa uskutočňuje na základe základných dôvodov ( právnych titulov) spracovania a to za konkrétnym účelom, primeraným spôsobom  a formou a v primeranom rozsahu. Vaše osobné údaje náležite chránime a spracovávaním sa snažíme zasahovať do Vášho súkromia len v nevyhnutnej miere. Osobné údaje uchovávame len obmedzenú dobu, potom ich likvidujeme. So spracovávateľmi  osobných údajov, ktorých služby využívame, máme ochranu osobných údajov upravenú zmluvne. Vaše osobné údaje spracovávame len v rámci územia EU , do zemí mimo EU ich nepredávame. Ak si to vyžadujú právne predpisy, spracovávame Vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Využívať naše služby však môžete nezávisle na udelení tohto súhlasu.

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a transparentne. Za týmto účelom sme vypracovali Vnútorný predpis o ochrane osobných údajov, podľa ktorého pri spracovávaniu postupujeme. Na Vaše otázky Vám zrozumiteľnou formou poskytneme relevantné a aktuálne informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracovávame a akým spôsobom  sa tak deje( právo na prístup k osobným údajom).V prípade nepresnosti alebo neúplnosti  Vaše osobné údaje opravíme( právo na opravu), na Vašu žiadosť a v oprávnených prípadoch ich spracovanie obmedzíme( právo na obmedzenie spracovania),alebo ich vymažeme( právo byť zabudnutý).Proti nášmu spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku( právo vzniesť námietku). Pokiaľ by bolo pravdepodobné, že došlo k porušeniu nášho zabezpečenia s vysokým rizikom pre Vaše práva a slobody, oznámime Vám túto skutočnosť bez zbytočného odkladu. Rešpektujeme  Vaše právo podať podnet či sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek  nejasností, doplňujúcich otázok, alebo požiadaviek  na realizáciu vyššie uvedených práv v oblasti ochrany osobných údajov neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa Obchodu Bc. Josefa  Handrejcha  na tel. čísle +420 603 471 132 , e-mailovej adrese- info@kvalitex.sk, alebo osobne v prevádzke na adrese- Za Nádražím 734, Budějovické Předměstí, 39701 Písek

 V Písku dňa 22. 7. 2022                                                                                         Bc. Josef Handrejch, prevádzkovateľ Obchodu

 

 

 

Klikněte pro opětovné nastavení souhlasu s cookies