+420 380 602 200 info@kvalitex.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kvalitex.cz

 

spoločnosť KVALITEX Písek s.r.o., IČO 048 37 550,

so sídlom Pražská 226, Písek, Pražské Předměstí, PSČ 397 01,

prevádzkovateľ a oprávnený užívateľ ochrannej známky KVALITEX

1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) spoločnosti KVALITEX Písek s.r.o., IČO 048 37 550, so sídlom Za Nádražím 734, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01, prevádzkovateľa a užívateľa ochrannej známky KVALITEX (ďalej iba „predávajúci“), upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej iba „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.kvalitex.cz (ďalej iba „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej iba „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim, alebo je s ním v obchodnom kontakte (ďalej iba „spotrebiteľ“).

1.3.      Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, nie je spotrebiteľom, ale je právnickou osobou alebo osobou, ktorá má v kompetencii objednávanie tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že preňho platia pravidlá obchodných podmienok určené pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

1.4.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Objednávkou kupujúci potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil s obchodnými podmienkami a informáciami o ochrane osobných údajov a že výslovne súhlasí s ich znením platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

1.6.      Kúpna zmluva, obchodné podmienky a informácie o ochrane osobných údajov sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.7.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby platnosti a účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.      UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej iba „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo uvádzať všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene údajov povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných pre prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4.      Kupujúci nemá právo umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet,  a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.      UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.      Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ust. § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije, t. j. prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu nie je ponukou dodania tovaru za určenú cenu realizovanou pri podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystavením tovaru s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť, ale je výzvou na podávanie ponúk.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedenia cien za jednotlivé tovary. Ceny tovaru obsahujú daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, keď sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška týchto nákladov sa líši podľa formy dodania zvolenej kupujúcim, podľa poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady kúpnej ceny. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, ak sa tovar doručí v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.      Pri objednaní tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:

3.4.1.    informácie o objednávanom tovare (kupujúci objednávaný tovar „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.    informácie o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“).

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odošlite objednávku“. Odoslanie objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci hneď po obdržaní objednávky jej obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adrese elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej iba „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.      Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah na základe kúpnej zmluvy vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci okamžite pošle kupujúcemu elektronickou poštou spolu s obchodnými podmienkami, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Po vzniku zmluvného vzťahu možno meniť jeho obsah alebo ho úplne zrušiť iba dohodou kupujúceho s predávajúcim alebo zo zákonných dôvodov.

3.8.      Zmluvný vzťah na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim nevznikne, ak predávajúci ihneď po obdržaní objednávky pošle kupujúcemu na jeho elektronickú adresu oznámenie, že objednávku kupujúceho neprijíma (neakceptuje).

3.9.      Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a umožniť mu nadobudnúť na tento tovar vlastnícke právo a súčasne sa kupujúci zaväzuje za tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a tovar prevziať. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, v okamihu prevzatia tovaru. Voči kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, si predávajúci vyhradzuje prechod vlastníckeho práva v okamihu, keď kupujúci uhradí celú kúpnu cenu tovaru. 

3.10.   Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Podobne na kupujúceho toto nebezpečenstvo prechádza aj v prípade, ak si tovar neprevzal, hoci mu predávajúci umožnil s tovarom nakladať.

3.11.   Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu prostredníctvom dopravcu. U kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je okamihom odovzdania prevzatie tovaru kupujúcim od dopravcu na mieste dohodnutého plnenia. U kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je takýmto okamihom odovzdanie tovaru predávajúcim prvému dopravcovi za účelom dopravy ku kupujúcemu a umožnenie kupujúcemu uplatniť voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.

3.12.   Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.      CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIeNKY

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1.    v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2.    bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 3063125349/0800, vedený v spoločnosti Česká spořitelna a.s. (ďalej iba „účet predávajúceho“);

4.1.3.    bezhotovostne platobnou kartou.

4.2.      Akciové zníženie cien tovaru platí do vypredania zásob tovaru alebo na dobu časovo určenú.

4.3.      Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady v dohodnutej výške spojené s balením a dodaním tovaru. Ak výslovne nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.7. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.5.      V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.6.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na účte predávajúceho.

4.7.      Predávajúci má právo, najmä v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije, t. j. kupujúci musí kúpnu cenu zaplatiť, aj keď nemá možnosť si  tovar predtým pozrieť.

4.8.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno navzájom kombinovať.

4.9.      O platbách realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.10.   Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

5.      ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ust. § 1837 občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, a tiež tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, ani od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2.      Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok ani o iný prípad, keď od kúpnej zmluvy nemožno odstúpiť, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ust. § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí predávajúci odoslať v lehote uvedenej v predošlej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci poslať na adresu prevádzky predávajúceho, ktorá sa nachádza na adrese jeho sídla, alebo na elektronickú adresu predávajúceho info@kvalitex.cz.

5.3.      Za účelom odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúci poskytuje kupujúcim vzorový formulár, ktorý je súčasťou obchodných podmienok. Prijatie vyplneného formulára potvrdí predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní, a to na elektronickej adrese kupujúceho. 

5.4.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok zo strany kupujúceho sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci musí tovar predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tak nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

5.5.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho, vrátane nákladov na dodanie tovaru, do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci má zároveň právo vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu kupujúci vráti tovar alebo než preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6.      Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než sa s ním nakladať má s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniknutého zníženia hodnoty tovaru má predávajúci právo jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.      V prípadoch, keď má kupujúci podľa čl. 5.2 obchodných podmienok právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, má predávajúci takisto právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi na dodanie tovaru bez zbytočného odkladu, a to rovnakým spôsobom, akým predávajúci od kupujúceho finančné prostriedky prijal.

5.8.      Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí včas kúpnu cenu tovaru.

5.9.      Predávajúci si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, ak nie je v jeho možnostiach tovar dodať z dôvodov nie na jeho strane. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu.

6.      DOPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.      V prípade objednávky tovaru, ktorý je na sklade, predávajúci odovzdá tovar dopravcovi najneskôr do piatich (5) pracovných dní od prijatia objednávky. V ostatných prípadoch predávajúci o predpokladanom termíne dodania tovaru kupujúceho informuje na jeho elektronickej adrese.

6.2.      V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný tovar pri dodaní prevziať.

6.4.      V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5.      Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto ihneď oznámiť dopravcovi a nedostatky uviesť v preberacom protokole. Tento protokol bude podkladom pri riešení škodovej udalosti, na ktorú sú prepravované zásielky poistené. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať.

7.      PRÁVA PRi NEKVALITNOM PLNENÍ A REKLAMÁCIA

7.1.      Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv pri nekvalitnom plnení sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výhradou modifikácii založených obchodnými podmienkami.

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.    má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, tak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe uvedenej reklamy;

7.2.2.    sa tovar hodí na účel, ktorý pri jeho použití predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;

7.2.3.    tovar akosťou alebo vyhovením zodpovedá dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

7.2.4.    tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.    tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.      Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo uplatniť u predávajúceho práva pri nekvalitnom plnení, ktoré sa vyskytne u nového spotrebného tovaru v období dvadsiatich štyroch mesiacov (24) od prevzatia. Ak kupujúci neoznámi nekvalitné plnenie bez zbytočného odkladu potom, čo ho mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu práva pri nekvalitnom plnení neprizná. Ak sa nekvalitné plnenie prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol nekvalitný už pri prevzatí. V prípade uplatnenia práv pri nekvalitnom plnení je predávajúci povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná na odborné posúdenie nedostatkov. Uznanú reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od dňa jej uplatnenia.

7.4.      Voči kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru, ktoré mal tovar v okamihu prevzatia kupujúcim, aj keď sa prejavia až neskôr. Predávajúci zodpovedá aj za neskoršie vzniknuté nedostatky, ak ich spôsobil porušením svojej povinnosti. Takéto nedostatky má kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, právo uplatniť u predávajúceho do dvanástich (12) mesiacov od prevzatia. Uznanú reklamáciu kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, predávajúci vybaví v primeranej lehote. Predpokladanú dĺžku tejto lehoty predávajúci oznámi kupujúcemu na jeho elektronickú adresu.

7.5.      Ak ide o nekvalitné plnenie, ktoré je podstatným porušením kúpnej zmluvy, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo:

7.5.1.    na odstránenie nedostatkov dodaním nového tovaru bez nedostatkov alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ak to nie je vzhľadom na povahu nedostatkov neprimerané, ak sa však nedostatky týkajú iba súčasti tovaru, kupujúci môže požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, kupujúci môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu nedostatkov neúmerné, najmä ak nedostatky možno odstrániť bez zbytočného odkladu, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie nedostatkov;

7.5.2.    na odstránenie nedostatkov opravou tovaru;

7.5.3.    na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

7.5.4.    odstúpiť od zmluvy.

7.6.      Ak ide o nekvalitné plnenie, ktoré je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo:

7.6.1.    na odstránenie nedostatkov alebo

7.6.2.    na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.7.      Právo na dodanie nového tovaru alebo na výmenu súčasti má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, aj v prípade odstrániteľných nedostatkov, ak vec nemôže riadne užívať pre opakovaný výskyt nedostatkov po oprave alebo pre väčší počet nedostatkov. V takom prípade má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, aj právo odstúpiť od zmluvy.

7.8.      Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez nedostatkov, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez nedostatkov, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, a tiež aj v prípade, ak predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo ak by náprava kupujúcemu pôsobila značné problémy.

7.9.      Práva v prípade nekvalitného plnenia kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, nemá, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má nedostatky, alebo ak kupujúci nedostatky sám spôsobil.

7.10.   Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má v prípade nekvalitného plnenia práva podľa ustanovení štvrtej časti, hlavy II, oddielu 2, pododdielu 2, občianskeho zákonníka, s výhradou modifikácií založených obchodnými podmienkami.

7.11.   Pri dodaní novej veci kupujúci predávajúcemu vráti na náklady pôvodne dodanú vec.

7.12.   Kupujúci predávajúcemu oznámi, aké právo zvolil, a to pri vytknutí nedostatkov alebo bez zbytočného odkladu po takomto vytknutí. Zvolenú voľbu kupujúci už nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho. To neplatí, ak kupujúci žiadal o opravu nedostatkov, ktoré sa ukážu ako neopraviteľné. Ak predávajúci neodstráni nedostatky v primeranej lehote alebo ak kupujúcemu oznámi, že nedostatky neodstráni, kupujúci môže namiesto odstránenia nedostatkov požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci svoje právo nezvolí včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy.

7.13.   V prípade, ak kupujúci uplatní svoje právo pri nekvalitnom tovare, predávajúcemu preukáže (objednávkou, faktúrou a pod.), že tovar u neho zakúpil, a poskytne mu podrobný popis vytýkaných nedostatkov, svoje kontaktné údaje a údaje o adrese, na ktorú sa má tovar poslať po vybavení reklamácie.

7.14.   Práva pri nekvalitnom plnení uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzky v mieste jeho sídla, t. j. v spoločnosti KVALITEX Písek s.r.o., IČO 048 37 550, so sídlom Za Nádražím 734, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01, alebo na elektronickej adrese info@kvalitex.cz.

7.15.   Na adresu v obchodných podmienkach uvedenú v čl. 7.15. doručí kupujúci reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu potom, čo predávajúcemu vytkol nedostatky tovaru. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavení reklamácie.

7.16.   Predávajúci vystaví kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a trvaní reklamácie, prípadne o odôvodnenom zamietnutí reklamácie.

7.17.   Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie na jeho elektronickej adrese. Ak reklamovaný tovar bol poslaný na reklamáciu prepravnou službou, bude po jej vybavení poslaný priamo na adresu kupujúceho, príp. na adresu, na ktorú má byť tovar podľa oznámenia kupujúceho poslaný po vybavení reklamácie, ak sa tieto adresy líšia.

7.18.   Po vybavení reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka na tovar o dobu trvania reklamácie.

7.19.   Kupujúci má právo na úhradu najmenších nutných účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Predávajúci tieto náklady kupujúcemu uhradí na základe žiadosti kupujúceho uplatnenej u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca potom, čo kupujúcemu zaniklo právo na uplatnenie práva pri nedostatkoch.

7.20.   Kupujúci je povinný tovar prevziať najneskôr do tridsiatich (30) dní od vybavenia alebo zamietnutia reklamácie, v opačnom prípade má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu nákladov vynaložených na uskladnenie tovaru. Prijatý tovar je kupujúci povinný skontrolovať a prípadný nesúlad so záverom reklamačného protokolu alebo nekompletnosť tovaru predávajúcemu ihneď vytknúť.

7.21.   V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru kupujúcemu nezačína plynúť nová lehota na uplatnenie reklamácie, ale ďalej plynie lehota, ktorá začala plynúť prevzatím pôvodného tovaru.

8.      ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania podľa ust. § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.2.      Predávajúci neposkytuje kupujúcemu na kúpený tovar záruku za akosť.

8.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov predávajúci zaisťuje prostredníctvom elektronickej adresy info@kvalitex.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.      Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je kompetentná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr možno využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a podľa smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6.      Predávajúci má právo na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.      Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu nazvaného informácie o ochrane osobných údajov, ktorý je dostupný na webovom rozhraní obchodu.

10.    UKLADANIE COOKIES

10.1.   Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, ak nákup na webovej stránke možno urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy možno plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.    DORUČOVANIE

11.1.   Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.   Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.2.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je narušená platnosť ostatných ustanovení.

12.3.   Kúpnu zmluvu spolu s obchodnými podmienkami archivuje predávajúci v elektronickej podobe a pre kupujúceho nie je prístupná.

12.4.   Kontaktné údaje predávajúceho: KVALITEX Písek s.r.o., Za Nádražím 734, Písek, Budějovické Předměstí, PSČ 397 01, adresa elektronickej pošty info@kvalitex.cz, telefón +420 603 471 132.

 

V Písku dňa 1.5. 2020.                                             

 

                                                                                                    KVALITEX Písek s.r.o.

                                                                                                        Bc. Josef Handrejch

             konateľ

                                                                                               

Formuláre na stiahnutie:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný list